Etikk og regeletterlevelse

Etikk og regeletterlevelse

Vi arbeider for å sikre en bedriftskultur preget av integritet og etisk atferd.

Vi er et globalt selskap med virksomhet i over 100 land, og vi har som mål å ha en effektiv foretaksstyring og å følge lover, regler og etiske retningslinjer i hele organisasjonen. I 1995 var vi blant de første selskapene til å ta i bruk formelle retningslinjer for foretaksstyring. Det å forbedre våre arbeidsrutiner og sette nye standarder er et arbeid som pågår kontinuerlig, og som gjenspeiles i våre nåværende retningslinjer for foretaksstyring.

For å sikre at vi følger loven og selskapets egne retningslinjer, har Baxters arbeidsgruppe for etikk og regeletterlevelse et nært samarbeid med selskapets juridiske og operative arbeidsgrupper i forskjellige land og på forskjellige virksomhetsområder. Vi har en rekke forskjellige kanaler for rådgivning og informasjon til våre medarbeidere samt en konfidensiell varslerkanal der man kan rapportere om mistanker om lovovertredelser eller manglende etterlevelse av selskapets etiske retningslinjer eller bransjeregler. Alle problemer eller mistanker om overtredelser undersøkes umiddelbart og rapporteres til selskapets ledelse når det er relevant.

 

Retningslinjer og normer

Etiske retningslinjer

Vi har bygd et stabilt fundament når det gjelder spørsmål om integritet og regeletterlevelse, som hjelper de ansatte med å foreta riktige og etiske vurderinger i virksomheten og å treffe egnede og lovlige tiltak.

Les våre etiske retningslinjer >

Leverandørstandarder

Vi forventer at våre leverandører og andre samarbeidspartnere opptrer i samsvar med våre retningslinjer, og at de kjenner til og følger alle lover og regler som styrer innkjøp i Baxter.

Les mer om våre leverandørstandarder >

Menneskerettigheter gjennom hele verdikjeden

I vår globale policy for menneskerettigheter fastslås det at vi respekterer alle personers menneskerettigheter, verdighet og de forskjellige måtene de kan bidra til vår virksomhet på. Vi arbeider for menneskerettigheter, direkte og indirekte, på flere forskjellige måter. Det merkes i våre retningslinjer og initiativer på områder som bl.a. gjelder medarbeiderspørsmål, personvern, sikkerhet, leveringskjeden, etisk atferd og tilgang til helsetjenester.

Yrkesetiske regler og bransjeretningslinjer

Vi følger disse eksterne yrkesetiske reglene og bransjeetiske retningslinjene:

  • AdvaMed Code of Ethics on Interactions with Health Care Professionals
  • National Society of Professional Engineers Code of Ethics for Engineers
  • MedTech Europe Code of Ethical Business Practice

Vi samarbeider også med ikke-statlige organisasjoner og handelsorganisasjoner for å forsterke retningslinjene for etikk og regeletterlevelse over hele verden. Det innebærer bl.a. følgende:

  • Vi samarbeider med China Association of Enterprises with Foreign Investment og deres R&D-baserte Pharmaceutical Association Committee (RDPAC) for å utarbeide bransjeomfattende etiske retningslinjer for salg og markedsføring.
  • Vi deltar i en arbeidsgruppe for China Council of Advanced Medical Technology Association (AdvaMed) for å utvikle bransjeomfattende etiske retningslinjer for virksomheten til AdvaMeds medlemsbedrifter i Kina. Les mer om AdvaMed Code of Ethics.
  • Vi samarbeider med Mexican Association of Innovative Medical Devices Industries (AMID) for å oppdatere AMIDs retningslinjer for kontakt med helsepersonell.
  • Vi støtter AMID ved å utarbeide et enhetlig opplæringsprogram som omfatter overenskomne retningslinjer og kriterier innen bransjen for medisinsk utstyr.
  • Vi deltar i The Pharmaceutical Supply Chain Initiative.

Rammeverk og program for etikk og regeletterlevelse

Vi utarbeider og oppdaterer vårt rammeverk og våre programmer for etikk og regeletterlevelse regelmessig, slik at dette gjenspeiler de behovene som finnes i et komplekst globalt medisinsk selskap.

Vi har en bedriftsmodell med forskjellige utvalg for etikk og regeletterlevelse som arbeider på regionalt plan, på landsnivå og innen forskjellige virksomheter for å sikre at programmet for etikk og regeletterlevelse gjennomføres i hele Baxter.

Handelsregler

Vi har et globalt nettverk av personer som har som oppgave å identifisere og håndtere problemer med etterlevelse av handelsregler i sine land og i sin virksomhet, samt å konsultere sakkyndige når det er berettiget. Vi viderefører også arbeidet med å forbedre verktøy og rutiner for å beskytte oss mot og håndtere risikoer i forbindelse med handelsregler for våre produkter og forretningstransaksjoner.

Konfidensiell behandling av data og datasikkerhet

Vår globale personvernpolicy inneholder en beskrivelse av våre retningslinjer på området og er veiledende for vår virksomhet globalt i spørsmål som gjelder vern av personopplysninger og opplysninger om pasienters helse. Alle ansatte i Baxter må gjennomgå et nettbasert kurs om personvern.

Kommunikasjon og veiledning

En åpen kommunikasjon er sentralt i vårt syn på integritet. Vi har en rekke kanaler for å informere og gi råd til våre medarbeidere. Vi har også konfidensielle kommunikasjonskanaler for å rapportere om mistanker om lovovertredelser eller brudd på selskapets retningslinjer. Disse undersøkes umiddelbart og rapporteres til selskapets ledelse når det er relevant. Ledere har ansvar for å skape et trygt og sikkert arbeidsmiljø der ansatte kan ta opp og diskutere problemer.

Vi har også en hjelpelinje, en uavhengig telefon- og webkanal der medarbeidere og deres familier, leverandører, kunder og andre berørte parter kan rapportere om problemer eller åpent diskutere spørsmål om etikk og regeletterlevelse i Baxter. De som kontakter kanalen, kan rapportere om et problem anonymt eller be om veiledning på 32 forskjellige språk.