Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Baxters etiske retningslinjer beskriver hovedprinsippene for hvordan medarbeidere skal opptre, og for hvordan vi driver vår virksomhet. De inneholder også verktøy og ressurser som gjør det enklere å følge retningslinjene.

De etiske retningslinjene gjelder for styret, ledelsen og alle medarbeidere i Baxter og er basert på Baxters langsiktige arbeid for å være ledende innen regeletterlevelse og forretningsetikk. Retningslinjene dekker områder som f.eks.:

  • Vern og bruk av selskapets ressurser
  • Korrekt dokumentasjon
  • Konkurransesensitiv og konfidensiell informasjon
  • Salgs- og markedsføringspraksis
  • Antikorrupsjonsregler
  • Innsidehandel
  • Forskningsetikk
  • Interessekonflikter
  • Gaver
  • Etterlevelse av handelsregler

I de etiske retningslinjene inngår Baxters globale interaksjonspolicy med retningslinjer for kontakt mellom bl.a. stat, fylker og regioner, myndigheter og selskapets ansatte, leverandører, representanter og tredjeparter.

I henhold til de etiske retningslinjene kreves det at mistanker om overtredelser rapporteres umiddelbart, og de inneholder også en beskrivelse av konsekvensene hvis gjeldende lover eller Baxters retningslinjer og rutiner ikke etterleves. Selskapet har opplæringsopplegg for de ansatte om Baxters retningslinjer for etikk og regeletterlevelse og stiller også til rådighet andre verktøy og ressurser.