Integritetsmeddelande för biverkningsrapportering

Integritetsmeddelande för biverkningsrapportering

Integritetsmeddelandet ger dig information om hur Baxter samlar in, lagrar, behandlar, använder och visar dina personuppgifter i samband med rapporter om avvikande händelser

Meddelandet ger dig information om hur företaget Baxter (hädanefter kallat ”Baxter”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”), registrerat som innehavare av försäljningstillståndet för den berörda medicinska produkten, tillsammans med sina dotterbolag, efterträdare, uppdragsgivare och underleverantörer, som beskrivs i detta integritetsmeddelande, samlar in, lagrar, behandlar, använder och visar dina personuppgifter.

Därför samlar vi in dina personuppgifter

Baxter använder dina personuppgifter för att övervaka säkerheten för sina medicinska produkter genom att samla information om, upptäcka, granska och förebygga avvikande händelser.

Baxter kommer att använda dina personuppgifter i följande fall:

  1. Om du har rapporterat en avvikande händelse som berör en annan person – i det fall det är nödvändigt för att vi ska uppfylla de krav som ställs enligt lag beträffande säkerheten för medicinska produkter.
  2. Om du rapporterar en avvikande händelse som patient – i det fall som allmänintresset inom folkhälsoområdet kräver det.

Det är frivilligt att lämna sina personuppgifter (om du inte arbetar inom vården och har skyldighet att rapportera avvikande händelser). Men om du inte ger oss dina personuppgifter kan vi inte gå vidare med ditt ärende.

Dina personuppgifter kommer inte att användas i något annat syfte, eller delas med tredje part, om vi inte har en rättslig skyldighet att göra det (till exempel på uppmaning av tillsynsmyndigheter) eller om tredje part har i uppdrag att hantera data för Baxters räkning.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas bara så länge som vi rimligen anser det nödvändigt för att uppnå de syften som beskrivs ovan och så länge som det krävs och/eller är tillåtet enligt gällande lag.

Vilka som kan få ta del av dina uppgifter och internationell dataöverföring

För de syften som beskrivs ovan kan Baxter överföra dina personuppgifter till andra företag inom Baxterkoncernen och tjänsteleverantörer som arbetar för Baxters räkning. Det kan handla om till exempel leverantörer av tjänster för IT-systemadministration och användarsupport samt leverantörer av tjänster för att hantera avvikande händelser.

Vissa av de utomstående parter som beskrivs ovan kan komma att hantera dina personuppgifter i ett annat land än ditt eget. Nivån på dataskydd i andra länder är kanske inte lika hög som i ditt land. Vi för emellertid endast över data till länder där EU-kommissionen har fastslagit att dataskyddet håller en tillräckligt hög nivå, eller också vidtar vi åtgärder för att försäkra oss om att alla mottagare kan ge ett tillräckligt högt dataskydd. Vi gör detta, till exempel, genom att ingå lämpliga avtal om dataöverföring. Du kan begära ut information om sådana utomstående parter och även begära att få tillgång till kopior av de avtal som Baxter ingått genom att skriva till [email protected].

Dina rättigheter

Du har rätt att:

  • Kontrollera om vi lagrar dina personuppgifter och, i sådana fall, vilka personuppgifter som lagras och i vilket syfte, samt begära ut en kopia av uppgifterna.
  • Begära att felaktiga personuppgifter, eller uppgifter som sparats i annat syfte en de som nämnts ovan, rättas eller raderas.
  • Begära att vi begränsar användningen av dina personuppgifter.
  • Protestera mot användningen av dina personuppgifter under vissa omständigheter.
  • Begära ut information om vilka utomstående parter, eller vilka typer av utomstående parter, som dina personuppgifter överförts till.
  • Lämna in ett klagomål till datatillsynsmyndigheten i ditt land.

Dataregisteransvarig

Dataregisteransvarig för hanteringen av dina personuppgifter är det företag som är registrerat som innehavare av försäljningstillståndet för den berörda produkten, och som finns angivet på bipacksedeln.

Alla frågor om hantering av personuppgifter ska adresseras till Baxter International Inc. eller skickas via e-post till [email protected].