​Global Privacy Policy

​Global Privacy Policy

Ikrafttredelsesdato: 26. november 2018

Baxter AS legger stor vekt på å verne dine personopplysninger og respektere din integritet. I nettstedets personvernerklæring (heretter kalt «personvernerklæringen») forklares det hvilken type personopplysninger vi samler inn, og hvordan vi bruker dem. Den inneholder også en beskrivelse av hvordan vi håndterer overføringer av opplysninger over grenser, samt av hva «Privacy Shield» innebærer (vern av personopplysninger ved kontakt mellom EU og USA og mellom Sveits og USA). Les teksten nøye for å være sikker på at du forstår hvilke rutiner vi har når det gjelder håndtering av personopplysninger.


Personvernerklæringens omfang

Personvernerklæringen gjelder for de nettstedene (Baxters eller Baxters datterselskapers) som lenker til personvernerklæringen når du klikker på «Baxters personvernpolicy» nederst på siden, samt for mobilapper eller andre digitale tjenester som lenker til eller publiserer personvernerklæringen (heretter kalt «Baxters nettsteder»). Baxter og Baxters datterselskaper kan drifte nettsteder som håndterer dine personopplysninger på en annen måte enn det som beskrives i personvernerklæringen. I slike tilfeller publiserer nettstedet en personvernerklæring som er tilpasset det aktuelle nettstedets rutiner for fortrolig behandling av data. Les gjerne gjennom den publiserte personvernerklæringen hver gang du besøker en av Baxters nettsteder.

Hva menes med personopplysninger?

Personopplysninger er alle opplysninger som gjelder en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Som personopplysninger regnes f.eks. navn, personnummer, lokaliseringsopplysninger, online-indikatorer eller en eller flere faktorer som er spesifikke for din fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

 

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Følgende personopplysninger kan samles inn via Baxters nettsteder:

 • Kontaktopplysninger. Dette kan bestå av ditt navn, hjemmeadresse eller en annen fysisk adresse, e-postadresse, telefonnummer, faksnummer, organisasjonsnavn og/eller stillingstittel. Du gir opplysningene når du fyller ut et kontaktskjema, et tilbakemeldingsskjema eller en jobbsøknad på nettet.
 • Opplysninger som samles inn når du bruker Baxters nettsteder. De kan bestå av navn, e-postadresse, en unik tjeneste-ID, telefonnummer, andre unike identifikasjonsopplysninger og personlig informasjon, f.eks. brukernavn, passord, markedsføringspreferanser, en IP-adresse eller en informasjonskapsel («cookie») som kan inneholde informasjon som kan regnes som personopplysninger, samt informasjon som ikke er direkte identifiserende, men som gjelder din enhet, nettlesertype, operativsystem, om du surfer fra en datamaskin eller en mobil enhet, samt dine navigerings- eller klikkemønstre når du besøker våre nettsteder. (Se Sporingsteknologier.)

 

Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

Avhengig av hvilke handlinger du utfører på Baxters nettsteder, kan vi bruke dine personopplysninger for følgende formål:

 • Vi bruker kontaktopplysningene du selv angir, til å kommunisere med deg og besvare spørsmål fra deg, f.eks. gi deg oppdatert informasjon om våre produkter og tjenester. Vi kan også bruke dine kontaktopplysninger, eller de opplysningene du angir i våre tilbakemeldingsskjemaer, til å gi deg informasjon om Baxters produkter, tjenester, programmer og annet markedsføringsmateriell eller gi deg mulighet til å delta i spørreundersøkelser eller andre undersøkelser. En del av opplysningene samles inn og brukes med ditt samtykke, mens andre samles inn og brukes for vårt berettigede formål – å kommunisere med deg og gi deg informasjon om vår virksomhet.  Det er frivillig å angi sine personopplysninger. Du kan alltid nekte å gi oss dine personopplysninger. Hvis du velger å ikke angi dine personopplysninger, har vi ingen mulighet til å kommunisere med deg, og vi kan heller ikke gi deg informasjon om produkter eller tjenester eller annen informasjon. Hvis du har gitt ditt samtykke til at vi samler inn personopplysninger om deg, kan du alltid trekke tilbake samtykket ved å følge anvisningene som du fikk da du samtykket. Du kan også bruke kontaktopplysningene angitt nederst i personvernerklæringen.

  Opplysningene vi samler inn når du besøker Baxters nettsteder, brukes i vår berettigede interesse – å håndtere, drifte, vedlikeholde og sikre våre nettsteder, nettverk og andre ressurser samt for å gi deg tilgang til verktøy og funksjoner på Baxters nettsteder. Vi kan bruke aggregerte (sammenstilte) personopplysninger fra besøkende på Baxters nettsteder for bedre å forstå hva de er interessert i, og for å forbedre nettstedenes innhold og ytelse.
   
 • Vi kan også bruke dine personopplysninger for behandlingsformål for å garantere best mulig kvalitet og sikkerhet innen helsevesenet og for våre medisinske produkter og vårt medisinsk-tekniske utstyr. Vi kan også bruke personopplysninger for å oppfylle våre rettslige eller regulatoriske forpliktelser, inkludert plikten til å lagre opplysninger, samt for følgende formål:
  • For å rapportere om uønskede hendelser, for sikkerhetsovervåking av medisinsk utstyr og legemidler, rapportering av bivirkninger, produktsikkerhet og andre rapporteringsforpliktelser.
  • For å oppfylle en lovfestet begjæring fra offentlige myndigheter, bl.a. i forbindelse med saker som har å gjøre med nasjonal sikkerhet og lovhåndheving, f.eks. for å etterforske bedragerier eller som svar på et krav fra myndighetene.
  • For å etterforske potensielle overtredelser eller beskytte våre egne rettigheter, vår eiendom eller vår sikkerhet samt rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til brukerne av Baxters nettsteder eller andre.

Hvis loven tillater det, kan vi også utvide eller kombinere informasjonen vi har om deg, inkludert dine personopplysninger, med informasjon vi får fra tredjeparter for samme formål som det som beskrives over. Dine personopplysninger kan også brukes til profilering for samme formål som det som beskrives over. Du kan protestere mot automatisk profilering ved å kontakte oss på [email protected] eller via kontaktopplysningene angitt nederst i personvernerklæringen.

Vi oppgir om det er frivillig å angi visse opplysninger, og du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke eller utøve dine rettigheter med tanke på disse opplysningene i samsvar med gjeldende rett.

Hvis vi bruker dine personopplysninger for andre formål enn det som er angitt over, vil vi informere deg om formålet når vi samler inn opplysningene, og på hvilket grunnlag vi gjør det, i den grad loven krever det.

 

Utlevering av innsamlede personopplysninger

Informasjon som utveksles med Baxters datterselskaper

Baxter er et globalt selskap og utveksler personopplysninger med sine datterselskaper for de formål som er beskrevet i personvernerklæringen. Kontakt oss på [email protected] hvis du ønsker mer informasjon om Baxters datterselskaper.

Informasjon som utveksles med tredjeparter som leverer tjenester til oss

Vi utveksler dine personopplysninger med tredjeparter som leverer tjenester til oss, for å hjelpe oss med virksomheten og funksjonene som er knyttet til Baxters nettsteder, f.eks. hosting av Baxters nettsteder eller levering av IT-systemtjenester eller kundetjeneste. Disse tredjepartene kan ikke bruke dine personopplysninger på andre måter enn for å levere tjenester til oss, og vi krever at de kan sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for dine personopplysninger. Kontakt oss på [email protected] hvis du ønsker mer informasjon om Baxters tjenesteleverandører.

Informasjon som utveksles for andre formål

Vi kan også utveksle dine personopplysninger for behandlingsformål og for å garantere best mulig kvalitet og sikkerhet innen helsevesenet og for våre medisinske produkter og vårt medisinsk-tekniske utstyr. Vi kan også utveksle dine personopplysninger for å oppfylle våre rettslige eller regulatoriske forpliktelser, inkludert, men ikke begrenset til, rapportering av uønskede hendelser, sikkerhetsovervåking av medisinsk utstyr og legemidler, rapportering av bivirkninger, produktsikkerhet og andre rapporteringsforpliktelser, eller for å oppfylle en rettslig begjæring fra offentlige myndigheter, bl.a. i saker som har å gjøre med nasjonal sikkerhet og lovhåndheving, f.eks. etterforskning av bedragerier eller som svar på et krav fra myndighetene. Vi kan også utlevere dine personopplysninger for å undersøke potensielle datahendelser eller beskytte våre egne rettigheter, vår eiendom eller vår sikkerhet samt rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til brukerne av Baxters nettsteder eller andre.

Baxter kan være involvert i en fusjon, et kjøp eller et salg av hele eller deler av sine aktiva (heretter kalt en «transaksjon») der dine personopplysninger berøres. Hvis Baxter er involvert i en transaksjon, vil du bli varslet via e-post og/eller via en melding på Baxters nettsteder om alle endringer som gjelder eierskap og bruk av dine personopplysninger samt hvilke alternativer du har når det gjelder dem. Baxter selger ikke dine personopplysninger til tredjeparter.

 

Funksjoner for sosiale medier

Baxters nettsteder inneholder lenker til Baxters sider på sosiale medier, f.eks. Facebook og LinkedIn. Våre sider på sosiale medier er underlagt personvernpolicyen til det selskapet som gjør nettstedet tilgjengelig.

Forum/blogger

Enkelte av Baxters nettsteder inneholder allment tilgjengelige blogger og diskusjonsforumer. Disse bloggene og forumene driftes ikke av Baxter. All informasjon du angir på denne typen nettsider, kan leses, samles inn og brukes av andre som har tilgang til dem. Vi anbefaler at du leser personvernerklæringen som gjelder for de aktuelle nettstedene – Baxter har ingen kontroll over informasjonen som sendes til eller samles inn av disse tredjepartene, og vår personvernerklæring dekker ikke aktiviteter på andre nettsteder.

Lenker

Baxters nettsteder kan inneholde lenker til andre nettsteder der rutinene for håndtering av informasjon ikke er de samme som de vi følger. Vi anbefaler at du leser personvernerklæringen som gjelder for de aktuelle nettstedene – Baxter har ingen kontroll over informasjonen som sendes til eller samles inn av disse tredjepartene, og vår personvernerklæring dekker ikke aktiviteter på andre nettsteder.

 

Overføring av dine personopplysninger til andre land

Baxter er et globalt selskap og benytter seg derfor av forhandlere og underleverandører i andre land i tillegg til at vi bruker globale IT-systemer og programmer. Personopplysningene vi samler inn, kan derfor bli overført til og lagret i et annet land enn ditt eget der personvernlovgivningen kan være mindre streng eller mangle helt.

Hvis du er bosatt i Den europeiske union / Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (heretter kalt «EU/EØS»), gjelder følgende vilkår for dine personopplysninger: Dine personopplysninger kan overføres til datterselskaper og til ansatte eller samarbeidspartnere utenfor EU/EØS for de formålene som er beskrevet i personvernerklæringen. Da vil vi treffe de lovfestede tiltakene som er beskrevet i personvernforordningen («GDPR»), for å garantere at det foreligger egnede beskyttelsestiltak (f.eks. standardavtalevilkår eller Privacy Shield-sertifisering) for vern av personopplysningene i henhold til personvernerklæringen. Du kan kontakte oss på [email protected] eller via kontaktopplysningene nedenfor for å få en kopi av beskyttelsestiltakene vi har iverksatt for å verne dine personopplysninger og ditt privatliv når personopplysninger overføres til land utenfor EU/EØS.

 

Privacy Shield – rammeverk for overføring av personopplysninger mellom EU og USA og mellom Sveits og USA

Baxter og datterselskapet Baxter Healthcare Corporation har sluttet seg til og sertifisert sin etterlevelse av Privacy Shield-rammeverket for overføringer mellom EU og USA samt mellom Sveits og USA (heretter kalt «Privacy Shield-rammeverket» eller «rammeverket»). Baxter og Baxter Healthcare Corporation forplikter seg til å behandle alle personopplysninger som overføres fra EU-land/Sveits til USA i henhold til Privacy Shield-rammeverket, i samsvar med gjeldende prinsipper i rammeverket. Vil du vite mer om Privacy Shield-rammeverket og se Baxters og Baxter Healthcare Corporations Privacy Shield-sertifiseringer, kan du besøke hjemmesiden til USAs handelsdepartement. Den inneholder en fortegnelse over alle selskaper som har sluttet seg til Privacy Shield (www.privacyshield.gov/list).

Både Baxter og Baxter Healthcare Corporation er ansvarlige for behandlingen av personopplysningene de mottar i henhold til Privacy Shield-rammeverket, og for overføring av disse personopplysningene til tredjeparter, inkludert tredjeparter utenfor USA. Både Baxter og Baxter Healthcare Corporation følger Privacy Shield-rammeverkets prinsipper for videreoverføring av personopplysninger som sendes fra EU og Sveits, inkludert bestemmelsene om ansvar ved videreoverføring.

Når det gjelder personopplysninger som mottas og overføres i samsvar med Privacy Shield-rammeverket, er både Baxter og Baxter Healthcare Corporation underlagt USAs føderale konkurransemyndighets (Federal Trade Commission) håndhevingsmyndighet. Under visse omstendigheter kan Baxter og Baxter Healthcare Corporation pålegges å utlevere personopplysninger for å oppfylle en rettslig begjæring fra offentlige myndigheter, f.eks. i spørsmål som gjelder nasjonal sikkerhet eller lovhåndheving.

Personer som ønsker å klage på måten deres personopplysninger er brukt på, og som mener at Baxter eller Baxter Healthcare Corporation ikke har behandlet saken på en tilfredsstillende måte, kan kontakte vårt uavhengige tvisteløsningsorgan i USA (gratis tjeneste) via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Under visse omstendigheter, som beskrives nærmere på nettstedet for Privacy Shield, har personer rett til å kreve bindende voldgift hvis alle andre måter å løse tvisten på, er blitt uttømt.

I samsvar med retningslinjene som angis i Privacy Shield-rammeverket, plikter Baxter og Baxter Healthcare Corporation å finne en løsning på klager på behandlingen av personopplysninger som samles inn og brukes i henhold til rammeverket. Borgere i EU-land og Sveits som har spørsmål om eller klager på Baxters eller Baxter Healthcare Corporations etterlevelse av Privacy Shield-rammeverket, bør først kontakte Baxter via kontaktopplysningene angitt nederst i personvernerklæringen.

Baxter har også forpliktet seg til å samarbeide med panelet opprettet av EUs personvernmyndigheter og Sveits’ føderale personvern- og informasjonsmyndighet ved saker som gjelder uløste klager i forbindelse med Privacy Shield og måten ansattes personopplysninger overføres fra EU og Sveits på.

 

Dine rettigheter

Dine rettigheter angående hvordan dine personopplysninger håndteres, kan i visse tilfeller være underlagt lokal lovgivning (inkludert GDPR). Rettighetene kan derfor variere fra land til land eller fra region til region. Rettighetene kan omfatte:

 • Hvis vi bruker eller utveksler personopplysninger basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket. Det er viktig å huske at dette ikke gjør vår tidligere bruk og utveksling av personopplysningene, som skjedde før du trakk tilbake samtykket, ulovlig.
 • Du kan be om å få vite om vi har lagret personopplysninger om deg, og i så fall hvilke og for hvilket formål, samt be om å få innsyn i eller en kopi av dem. Du kan også be om å få informasjon om hvem som har fått tilgang til dine personopplysninger.
 • Du kan be om at vi retter dine personopplysninger hvis du mener at de inneholder feil eller er ufullstendige, eller om at vi sletter dem, med mindre vi har en rettslig forpliktelse til å lagre dem eller har rett til å lagre dem i henhold til gjeldende rett.
 • Du kan be om at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger uten å slette dem.
 • Du kan be om å få tilsendt de personopplysningene vi har fått av deg basert på ditt samtykke eller en avtale, slik at du selv kan lagre og gjenbruke dem, og du kan også be oss om å videresende dem til et annet selskap.

Du kan utøve dine rettigheter ved å gå inn på din kontoprofil på et av Baxters nettsteder, sende begjæringen via e-post til [email protected] eller kontakte vår globale avdeling for personvernspørsmål. Kontaktopplysningene er angitt nederst i personvernerklæringen.

I enkelte land har du også rett til å protestere mot bruk og utlevering av dine personopplysninger for visse formål, inkludert våre berettigede interesser og for direkte markedsføring. Du kan når som helst protestere mot hvordan dine personopplysninger behandles for markedsføringsformål og takke nei til å motta markedsføringsinformasjon eller reklame ved å følge instruksjonene som gis i forbindelse med at informasjonen sendes til deg. Hvis du ikke kan velge bort å få informasjonen på denne måten, kan du sende en e-post til [email protected] eller kontakte oss via kontaktopplysningene angitt nedenfor for å utøve din rett til å protestere. Har du spørsmål om hvordan vi vurderer om det foreligger en berettiget interesse for behandlingen av dine personopplysninger, eller vil du protestere mot hvordan vi behandler dem for dette formålet, kan du kontakte oss på [email protected] eller via kontaktopplysningene nedenfor. Hvis du mener at vi bruker, utleverer eller på annen måte behandler dine personopplysninger på en måte som strider mot gjeldende rett, kan du klage til personvernmyndigheten i ditt land.

Vi vil behandle enhver begjæring fra deg om å få utøve dine rettigheter i samsvar med gjeldende lovgivning. Under visse omstendigheter kan det imidlertid være slik at noen av de ovennevnte rettighetene ikke gjelder.

 

Lagring av personopplysninger

Personopplysningene lagres bare så lenge som vi med rimelighet anser det som nødvendig for å oppfylle formålene nevnt over, eller så lenge det kreves i henhold til gjeldende lovgivning. Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om hvor lenge vi har rett til å lagre dine opplysninger.

 

Mindreårige

Baxters nettsteder er ikke beregnet på barn under 13 år, og vi foretar ikke en bevisst innsamling av personopplysninger fra barn under 13 år. Hvis du tror at vi har samlet inn personopplysninger fra et barn under 13 år, kontakter du oss på [email protected] Hvis vi samler inn personopplysninger (basert på samtykke) fra en mindreårig som er eldre enn 13 år, krever loven at det innhentes samtykke fra foreldrene.

 

Sporingsteknologier

Baxters nettsteder bruker forskjellige teknologier for å kunne tilby visse tjenester og funksjoner:

Informasjonskapsler («cookies»)

Som mange andre nettsteder bruker Baxters nettsteder informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en liten datafil som overføres til din harddisk for å hjelpe oss med å forbedre innholdet på nettstedet (vi kan f.eks. se hvilke sider som besøkes mest, eller minst, for å forbedre sidene i fremtiden) og tilpasse det etter de besøkende. Vi kommer ikke til å kombinere informasjon fra informasjonskapsler med personopplysningene du har gitt oss. Du kan innstille nettleseren slik at den ikke godtar informasjonskapsler og varsler deg hvis det sendes en informasjonskapsel til din datamaskin.

Som på de fleste andre nettsteder samles det inn en del informasjon automatisk. Dette kan være IP-adresser, nettlesertype, internettleverandør (ISP), henvisnings-/utgangssider, hvilke filer du ser på (f.eks. HTML-sider og grafikk), operativsystem, dato og tid for besøket og/eller klikkemønster for å analysere trender i form av aggregerte data og for å administrere nettstedet. IP-adresser og andre opplysninger som samles inn automatisk, kan i enkelte land anses som personopplysninger.

Hvordan informasjonskapsler brukes, kan variere fra nettsted til nettsted. Les derfor gjerne de spesifikke personvernvilkårene for det av Baxters nettsteder som du besøker, for å få mer informasjon om hvordan informasjonskapsler brukes der.

Generelt sett bruker vi informasjonskapsler (og andre teknologier som angis nedenfor) for følgende formål:

 • For å levere en tjeneste: En informasjonskapsel kan brukes for å levere en viss tjeneste. Hvis du f.eks. logger deg inn på en tilgangskontrollert del av nettstedet, plasserer vi en midlertidig informasjonskapsel («øktinformasjonskapsel») som viser at du er identifisert. Informasjonen i denne typen informasjonskapsler består av vilkårlige opplysninger som serveren bruker for å identifisere din nettleser under det aktuelle besøket. Hvis du velger å ikke godta midlertidige informasjonskapsler, vil du ikke kunne bruke denne typen funksjoner. Vi bruker også informasjonskapsler når du besøker Baxters nettsted og ønsker dokumentasjon eller svar fra oss. Når du fyller ut et skjema, kan du noen ganger selv velge om du vil at nettstedet skal sende en informasjonskapsel til din harddisk. Du kan velge å ta imot denne typen informasjonskapsler for å spare tid når du fyller ut skjemaer og/eller besøker nettstedet på nytt. Du kan styre bruken av informasjonskapsler i innstillingene til nettleseren du bruker. Men velger du å ikke godta informasjonskapsler, kan det begrense muligheten til å bruke visse funksjoner og tjenester på nettstedet.
 • For å gjøre det lettere å bruke nettstedet: Hvis det brukes informasjonskapsel, kan nettstedet huske informasjon om dine preferanser og om hvordan du beveger deg på nettstedet, enten til du går ut av det aktuelle vinduet i nettleseren (hvis det er snakk om en midlertidig informasjonskapsel), eller til du blokkerer eller sletter informasjonskapselen. Mange brukere foretrekker å godta informasjonskapsler, siden det gjør besøket på nettstedet mer strømlinjeformet.
 • For å forstå våre besøkende: Når du besøker Baxters nettsted, kan våre datamaskiner foreta en automatisk innsamling av statistikk i aggregert form om hvordan de besøkende oppfører seg. Vi kan se statistikk og andre opplysninger, f.eks. hvor mange besøkende vi har på nettstedet, deres IP-adresser, hvilke sider de besøker, hvilke domener de besøkende kommer fra, hvilke nettlesere de bruker, og hvordan de beveger seg rundt på nettstedet. Denne typen opplysninger om ditt besøk brukes bare i aggregert form. Opplysningene hjelper oss med å forstå hva som interesserer de besøkende, og med å forbedre nettstedets innhold og ytelse.
 • Baxters nettsteder kan inneholde videoklipp. Videoklippene hostes av et tredjepartsnettsted, inkludert, men ikke begrenset til, YouTube (Google). Hvis du klikker på avspillingsknappen på en video på Baxters nettsteder, kan hosten der videoklippet ligger, se på det som at du samtykker til at det sendes informasjonskapsler til din datamaskin fra hostens nettsted.

Do Not Track (DNT)

Baxter sporer ikke brukere av nettstedene over tid og via tredjeparters nettsteder for å kunne sende målrettet reklame, og svarer derfor ikke på DNT-signaler. Enkelte tredjepartsnettsteder følger imidlertid dine nettleseraktiviteter når de sender innhold til deg, noe som gir dem mulighet til å skreddersy hva de viser deg.

Web beacons

Våre nettsteder inneholder elektroniske bilder (såkalte «single-pixel gifs» eller «web beacons») som lar oss telle antall besøk på sidene eller få tilgang til våre informasjonskapsler. Generelt sett kan alle elektroniske bilder på et nettsted, også reklamebannere, ses som et web beacon. Et web beacon er en svært liten (størrelse: 1x1 piksel), bannerlignende bildefil, men den kan enkelt ses via Internet Explorer hvis du klikker på «Vis» og deretter på «Kilde». Grunnen til at de er så små, er at de ikke skal ta opp verdifull plass på dataskjermen som heller kan brukes til å vise annet nyttig innhold. Vi kan også legge inn web beacons i HTML-formaterte nyhetsbrev med bilder som vi sender til våre abonnenter, for å kunne se hvor mange nyhetsbrev som faktisk blir lest. Dessuten kan enkelte reklamenettverk som reklamerer på våre nettsteder, bruke dette i sine godt synlige reklamebannere. Våre web beacons brukes ikke til å samle inn, overvåke eller utveksle personopplysninger om våre besøkende. Teknologien brukes bare for å sammenstille anonym aggregert informasjon om hvordan våre nettsteder brukes.

IP-adresser

En IP-adresse er en unik ID som tildeles datamaskinen automatisk når du bruker internett. Informasjonen som samles inn om våre besøkendes IP-adresser, brukes bare i forbindelse med systemadministrasjon. IP-adresser brukes ikke til å identifisere de besøkende. Informasjonen hjelper oss med å sammenstille aggregerte demografiske data og annen informasjon om hvordan våre nettsteder brukes, samt med å forbedre funksjonene på nettstedet. Vi kombinerer ikke IP-adresser med andre opplysninger som kan identifisere deg.

Google Analytics

Baxters nettsteder bruker Google Analytics. Ved hjelp av informasjonskapsler samler og lagrer Google Analytics opplysninger om f.eks. klokkeslett for besøket, hvilke sider som ble besøkt, hvor lang tid de besøkende oppholdt seg på hver side, IP-adresser og operativsystemtype for enhetene som ble brukt til å surfe på Baxters nettsteder. Du kan velge bort Google Analytics ved å installere et plugin-program fra Google for den nettleseren du bruker (via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Sikkerhet

Vi har truffet rimelige og egnede sikkerhetstiltak for å verne personopplysningene vi mottar via Baxters nettsteder, mot tap, misbruk og endringer. Vi har rimelige sikkerhetsstandarder for å verne de personopplysningene vi lagrer. Har du spørsmål om sikkerheten for dine personopplysninger, kan du kontakte oss på [email protected] eller via kontaktopplysningene angitt nedenfor.

 

Slik kan du klage

Baxter sørger for at alle klager og tvister angående Baxters håndtering av personopplysninger, undersøkes og blir løst. Vi har derfor utarbeidet en spesifikk prosess for behandling av klager på våre rutiner for håndtering av personopplysninger. Målet er at alle klager løses via denne prosessen.

Baxter respekterer ditt privatliv, og har du rapportert et problem til Baxter, håndteres det i henhold til ovennevnte prosess som er utarbeidet for å gjennomgå og treffe tiltak for å løse eventuelle problemer.

Spørsmål og klager som gjelder dine personopplysninger, skal meldes til Baxter via e-post, telefon eller vanlig brev via kontaktopplysningene angitt nederst i personvernerklæringen.

Men vi forstår at det kan være tilfeller der en løsning ikke kan oppnås via vår interne prosess, eller der klageren ønsker å bruke en alternativ metode for tvisteløsning. Klager kan leveres

 1. på nettet via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request
 2. via faks eller vanlig brev: https://www.truste.com/about-TRUSTe/contact-us/

Tvisteløsningsprosessen skjer på engelsk.

 

Kontaktopplysninger

Har du spørsmål om eller problemer i forbindelse med personvernerklæringen, hvordan vi håndterer informasjon eller noe annet som gjelder vern av og sikkerheten for dine personopplysninger, kan du kontakte oss på [email protected].

Du kan også kontakte vårt internasjonale personvernombud via e-post ([email protected]) eller sende en faks til 224-948-2876, kontakte vår hjelpelinje for etikk og regeletterlevelse på 1-844-294-5418 eller sende et vanlig brev til Baxter International Inc., ATTN: Chief Privacy Officer/Data Protection Officer, Global Privacy Office, 1 Baxter Parkway, Deerfield, IL USA 60015.

Du kan også kontakte oss via

Yvonne Vinther Rasmussen
Baxter A/S
Tobaksvejen 2A
2860 Søborg
Danmark
T 4816 6400
 

Endringer i personvernerklæringen

Vi kan fra tid til annen oppdatere personvernerklæringen for å beskrive nye funksjoner, produkter eller tjenester på våre nettsteder og hvordan de kan påvirke behandlingen av dine personopplysninger. Hvis vi gjør større endringer i personvernerklæringen, vil det bli informert om dette på nettstedet før endringen trer i kraft. Du bør lese gjennom denne siden regelmessig for å holde deg oppdatert om våre rutiner for håndtering av personopplysninger. Vi kommer ikke til å gjennomføre større endringer i hvordan vi bruker dine personopplysninger, eller videresende dem til andre selskaper som bruker dine personopplysninger for egne formål, uten først å informere deg om dette og gi deg mulighet til å protestere.