Støtte til pasientforeninger

Samarbeid med pasientforeninger

Baxter ønsker å samarbeide med pasientforeninger for å forbedre livssituasjonen for pasienter som lider av livstruende sykdommer.

Samarbeid med pasientforeninger vil være basert på felles visjoner og mål med gjensidig respekt og forståelse. Dette avspeiler seg i våre etiske retningslinjer som blant annet sier at Baxter ikke må være enesponsor av en pasientforening, og at alle sponsorater skal være skriftlige.

Etiske regler

Baxter følger de etiske regler for legemiddelindustriens samarbeide med pasientforeninger. De etiske regler sikrer en ramme for samspillet mellom legemiddelindustri og pasientforeninger, slik at samarbeidet alltid foregår på en åpen og troverdig måte. Formålet med de etiske regler er å sikre at partene fremstår som uavhengige av hverandre.

Inngåtte avtaler

Baxter har for tiden et ikke-økonomisk samarbeid med LNT om å utforme en vervebrosjyre til deres prosjekt for å verve flere PD-ambassadører.

Juli 2012
Baxter støtter arbeidet som Foreningen for blødere i Norge (FBIN) gjør for barn med hemofili og deres familier. Det er viktig at disse familiene møtes og deler erfaringer. I løpet av en uke i juli vil de møtes på en sommerleir. Baxter støtter denne sommerleiren økonomisk med 20 000 kroner.

Oktober 2012
Hvert år møtes medlemmer fra FBIN til et felles medlemskapsmøte, et såkalt "landsmøte". Som medlem, får man informasjon og utveksler erfaringer med andre blødersyke og deres slektninger. Landsmøtet i 2012 ble arrangert i Asker en helg i oktober. Baxter synes at denne type møter er viktige for FBIN, og har derfor valgt å støtte møtet ved å bidra økonomisk til et foredrag gitt av sykepleier Linda Myrin Westesson. Foredraget handlet om å være mor og bærer til et barn med hemofili.

Juni 2013
Baxter vil i 2013-2014 samarbeide med NIFO vedr. opptrykk og distribusjon av en informasjonsbrosjyre utarbeidet av NIFO.

September 2013
Baxter has invited FBIN and its members to participate in a web-based market research survey about ABR (Annual Bleed Rate). The survey aims to create a better understanding of hemophilia patients´ experiences of ABR

November 2013
Baxter støtter LNT sitt arbeid vedrørende PD-ambassadører. Baxter har gitt økonomisk støtte til seminar for PD-ambassadører på 60 000 kroner.

Mars 2014
Baxter hadde et ikke-økonomisk samarbeid med LNT i form av et innlegg på pasientmøte arrangert av LNT.

Februar 2015
Baxter har donert kr 35 000,- til Pasientorganisasjonen Immunsviktforeningen. Støtten skal gå til å øke bevisstgjøring samt bedre diagnostisering og behandling for pasienter med primær immunsvikt. Pasientforeningen arbeider aktivt med dette på ulike arenaer.